Wijziging regeling pensioen BV

28 maart 2017

Opbouw pensioen in eigen beheer niet meer mogelijk, actie noodzakelijk!

Als u een directeur-grootaandeelhouder bent die in eigen beheer pensioen opbouwt of in het verleden heeft opgebouwd, dan moet u dit zeker lezen!

Wij adviseren u contact op te nemen met uw fiscaal adviseur danwel uw accountant.

 

Op 1 april 2017 treedt de ‘Wet uitfasering pensioen in eigen beheer’ in werking. Deze wet verplicht u voor 1 juli 2017 de opbouw van uw pensioenrechten in eigen beheer stop te zetten, op straffe van een grote fiscale sanctie.

 

Formaliteiten stopzetting

Als u in de BV nog pensioen opbouwt moet dit per 1 april 2017 worden stopgezet. U heeft tot 1 juli 2017 de tijd om dit administratief te regelen. Daarvoor moet aan een aantal formaliteiten worden voldaan:

-      een aandeelhoudersbesluit tot stopzetting van de pensioenopbouw in eigen beheer en tot aanpassing van uw pensioenbrief;

-      aanpassing van de pensioentoezegging bij een verzekeraar indien u deze daar wilt handhaven;

-      aanpassing van de arbeidsovereenkomst met uw BV en aanpassing van de pensioenbrief.

Is een deel van uw pensioen ondergebracht bij een professionele verzekeraar, dan kunt u tot 1 juli 2017 het verzoek aan de verzekeraar doen om de waarde van het daar opgebouwde pensioen naar een eigen vennootschap te laten overboeken.

 

Fiscale sanctie

Voldoet u niet aan deze formaliteiten en wordt na 1 april 2017 nog pensioen opgebouwd, dan leidt dit tot onmiddellijke belastingheffing over de (hoge) waarde van de pensioenaanspraak in Box 1 vermeerderd met 20% revisierente. Er is dan namelijk sprake van een zogenaamde ‘onzuivere regeling’, fiscaal wordt dit gezien als een belaste afkoop.

 

Wat te doen na stopzetting?

Als de opbouw al eerder is stop gezet of wanneer dit wordt gedaan per 1 april 2017, dan staat u daarna voor een belangrijke beslissing.

U heeft de volgende keuzes:

1.    U kunt het opgebouwde (bevroren) pensioen in eigen beheer in de BV laten staan. Het pensioen kan desgewenst verder worden opgebouwd bij een professionele pensioenverzekeraar.

2.    U kunt gebruik maken van de in de uitfaseringswet geboden mogelijkheid om uw pensioenaanspraken zonder belastingheffing gedeeltelijk af te stempelen (te verkleinen). Na de afstempeling zijn twee keuzes mogelijk: ofwel de verlaagde pensioenrechten afkopen, ofwel de pensioenrechten omzetten in een oudedagsverplichting bij uw eigen vennootschap. Aan beide opties zitten belangrijke fiscale consequenties vast; hierbij is advies van een pensioendeskundige noodzakelijk.

 

Afkoop

Als u kiest voor afkoop, dan wordt hiervoor een fiscale korting gegeven op het bedrag waarover belasting moet worden betaald. In 2017 bedraagt deze korting 34,5%, bij afkoop in 2018 is dat 25%, in 2019 is dat 19,5%. Deze korting wordt berekend over de fiscale waarde van de pensioenvoorziening per 31 december 2015. Over de waardestijging tot het moment van afkopen wordt geen korting verleend.

 

Omzetting

Omzetting in een oudedagsverplichting houdt in dat de rechten worden omgezet in een jaarlijks gelijke uitkering gedurende 20 jaar vanaf de AOW-leeftijd die niet afhankelijk is van het leven.

 

Goedkeuring van huidige en (gewezen) partners

De afstempeling van uw pensioenaanspraak gevolgd door afkoop of omzetting van het in eigen beheer opgebouwde pensioen, leidt tot een verlaging van de (afgeleide) pensioenrechten van uw huidige partner en eventuele ex-partner(s). Vanwege deze verlaging, is in de wet opgenomen dat voor toepassing van de fiscale faciliteit elke partner en ex-partner met pensioenaanspraken op uw vennootschap uitdrukkelijk schriftelijk moet instemmen met de verandering. Dit betreft dus het afstempelen van het pensioen in eigen beheer gevolgd door hetzij afkoop hetzij omzetting in een oudedagsverplichting. Bij ex-partners gaat het om een partner met wie u gehuwd bent geweest, maar dit kan ook betreffen een partner met wie u heeft samengewoond.

Voor deze goedkeuring kunnen uw partner en eventuele ex-partners bovendien een passende compensatie verlangen voor de vermindering van hun pensioenrechten. Als het gaat om afspraken tussen echtgenoten of tussen geregistreerd partners gelden hiervoor in sommige gevallen bijzondere vormvoorschriften: de afspraken zullen onder omstandigheden namelijk moeten worden vastgelegd in huwelijkse voorwaarden (of partnerschapsvoorwaarden). Bovendien kan het risico van een belaste schenking spelen bij een te grote of een te kleine compensatie van de partner.

 

Voor het informeren van u en uw partner over de gevolgen van de uitfasering van het pensioen in eigen beheer, over de verschillende keuzes, de mogelijkheden tot compensatie, het bepalen van een redelijke omvang van de compensatie en de schriftelijke vastlegging van de afspraken tussen u en uw partner(s), kunnen de medewerkers van ons kantoor u behulpzaam zijn samen met een pensioendeskundige.

 

Samenvattend

1.    Per 1 april 2017 moet u als DGA de opbouw van uw pensioen in eigen beheer staken.

2.    Als u overweegt het pensioen af te kopen, kan het aantrekkelijk zijn de afkoop nog in het kalenderjaar 2017 te realiseren, omdat voor dat jaar de hoogste belastingkorting geldt. Hieraan gaat een uitgebreid adviestraject vooraf, zodat het loont om u nu al te oriënteren op uw mogelijkheden.

3.    Als u kiest voor het afwaarderen van de pensioenvoorziening en daarmee het prijsgeven van pensioenrechten, gevolgd door omzetting in een oudedagsverplichting of afkoop, dan is schriftelijke toestemming van de partner en eventuele ex-partner(s) met een pensioenaanspraak vereist om gebruik te kunnen maken van de geboden uitfaseringsfaciliteit. De partner kan voor de afstempeling een passende compensatie verlangen. Ook als in goed overleg wordt afgesproken dat geen compensatie nodig is, is het van groot belang dat deze afspraken zorgvuldig worden vastgelegd om latere discussie met de fiscus of op het moment van een echtscheiding te voorkomen.